Regulamin Festiwalu 13. Multi Art Festival

By 31 sierpnia 2019Aktualności

I Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki uczestnictwa w 13. Festiwalu Multi Art Festival (zwany dalej: „Festiwalem”) organizowanym przez Stowarzyszenie Multi.Art (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) w dniach od 31 sierpnia do 13 września 2019 r. w Kaliszu na Skwerze Historycznym Rozmarek oraz w wybranych punktach w przestrzeni Kalisza (zwanego dalej: „Festiwalem”). Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz. Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: www.multiartfestival.pl.
 2. Terenem odbywania się Festiwalu jest Skwer Historyczny Rozmarek (przy ul. Targowej w Kaliszu), przybankowy parking, sąsiadujący ze Skwerem, oraz różne częściach Kalisza. Na czas trwania Festiwalu Skwer Historyczny Rozmarek zostanie podzielony na strefy: strefę artystyczną, obejmującą swoim zasięgiem cały plac oraz strefę gastronomiczną, obejmującą swoim zasięgiem parking banku od strony pasa zieleni.
 3. Celem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Festiwalu, w tym przede wszystkim zasad dotyczących bezpieczeństwa i zachowania podczas Festiwalu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym jest on przeprowadzany. Każda osoba, przebywająca na terenie Festiwalu, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Festiwal jest wydarzeniem publicznym, współfinansowanym ze środków finansowych Miasta Kalisza oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
 6. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny. Zasady wstępu na Imprezę Towarzyszącą w dniu 13 września 2019 r. o godz. 21.30 na terenie Atmosphere Club w Kaliszu oraz zasady uczestnictwa w niej określa jej organizator.

II Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej jako RODO, oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą dane, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby lub za pomocą adresu e-mail kontakt@multiartfestival.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób zapisujących się na warsztaty organizowane w ramach Festiwalu na potrzeby zapisania na warsztaty. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania zapisu na warsztaty.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które kierują korespondencję na adres siedziby Stowarzyszenia, pod adresy mailowe Stowarzyszenia lub kontaktują się telefonicznie. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona, poprzez nawiązanie kontaktu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych sytuacjach może być konieczne do prowadzenia korespondencji i/lub rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Administrator przetwarza wizerunek Uczestników Festiwalu. Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu mogą być rejestrowane dowolną techniką przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Stowarzyszenia, a także dla celów promocji lub reklamy samego Stowarzyszenia. W związku z tym wizerunek Uczestników Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 6. W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Wizerunek Uczestników Festiwalu będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych z zachowaniem pól wykorzystania wizerunku zgodnie z ust. 5.
 8. Osobie, której dane i wizerunek są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 1. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III Bezpieczeństwo.

 1. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują na terenie odbywania się Festiwalu, zobowiązani są:
  1. zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób obecnych na Festiwalu,
  2. przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  3. przestrzegać zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników Festiwalu oraz nienaruszalności mienia publicznego i prywatnego,
  4. zachowania poszanowania terenów zielonych oraz zachowania czystości na całym terenie, na którym odbywa się Festiwal, w tym przede wszystkim wyrzucania śmieci do pojemników do tego przeznaczonych,
  5. korzystania z urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Stowarzyszenie może m.in. następującym osobom odmówić wstępu na teren Festiwalu, przebywania na nim lub usunąć ich z terenu Festiwalu:
  1. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  2. śpiącym na terenie imprezy,
  3. powodującym jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla innych osób bądź majątku na terenie Festiwalu,
  4. osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  5. zakłócającym przebieg Festiwalu.
 1. Osoby małoletnie (w wieku poniżej 15 lat) mogą uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie uczestników Festiwalu, ani za szkody na osobie lub inne wypadki, chyba że zaistniały one z wyłącznej winy Stowarzyszenia. Festiwal objęty jest ubezpieczeniem OC.
 3. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez Stowarzyszenie, posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności, mogących skutkować narażeniem bezpieczeństwa uczestników Festiwalu, Stowarzyszenie może wezwać odpowiednie służby (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe i in.).
 5. Na terenie Festiwalu obecne będą służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. Służby te są uprawnione do:
  1. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, co do których istnieje podejrzenie, że osoby te wnoszą na teren Festiwalu lub posiadają przedmioty niebezpieczne lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dla uczestników podczas Festiwalu,
  2. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub zakłócających w inny sposób przebieg Festiwalu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  3. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  4. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą usunąć z terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 2. Stowarzyszenie podczas Festiwalu może używać głośników, emitujących wysokie natężenie hałasu, oświetlenia oraz świateł stroboskopowych, które mogą być szkodliwe m.in. dla kobiet w ciąży, osób chorych na epilepsję i dzieci.

IV Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do dokonania zmian w programie Festiwalu.
 2. Uczestnikom Festiwalu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, odszkodowania, zwroty kosztów dojazdu na Festiwal wobec Stowarzyszenia w związku z odwołaniem Festiwalu lub dokonaniem zmian w programie.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę.
 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: www.multiartfestival.pl oraz będzie udostępniony na terenie, na którym organizowany będzie Festiwal.
 6. Stowarzyszeniu przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
multiart

Author multiart

More posts by multiart

Leave a Reply