Krótka historia

Duże zainteresowanie oraz bardzo dobre przyjęcie wśród lokalnej społeczności dwóch edycji Festiwalu Sztuki Młodych Kaliszan – Multi Art Festival 2007 i Multi Art Festival 2008, spowodowało, że organizatorzy zdecydowali się powołać do życia Stowarzyszenie Multi.Art.

Stowarzyszenie skupia zarówno młodych twórców, jak i organizatorów działań artystycznych nowych, wartościowych faktów z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki. Głównym celem jest jednakże dalszy rozwój idei Multi Art Festival – Festiwalu Sztuki Młodych.

Działalność statutowa

Stowarzyszenia Multi.Art

1. Wspieranie rozwoju lokalnej kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych.
2. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem oraz promocją nowych idei i form kreacji artystycznych i kulturalnych.
3. Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ziemi kaliskiej, Wielkopolski i Polski.
4. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji działań artystycznych.
5. Popularyzowanie dorobku twórczego i artystycznego twórców ziemi kaliskiej.
6. Organizowanie i wspieranie wszechstronnej pomocy dla zespołów, twórców, wykonawców, dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznej zamieszkałych bądź w inny sposób związanych lub zaprzyjaźnionych z Kaliszem.
7. Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu kaliskiego i Wielkopolski.
8. Integracja społeczności lokalnej.
9. Stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń, tworzenia projektów oraz współpracy z artystami z innych regionów Polski i Europy.